Bulgarian
Меню

Стратегически маркетинг | Бизнес консултации

Маркетингът е една от най-бързо развиващите се части на икономическата наука, която подобно на търговията, съществува от момента, в който хората са започнали да разменят стоки и услуги помежду си. Според етимолозите, терминът „маркетинг“ датира от 16 век, като от тогава до днес постоянно обогатява и развива своите функции, спрямо променящия се пазар. 

В съвременния си вид, работещ в свят, в който се произвеждат повече продукти или услуги отколкото клиенти, маркетингът е обърнат към нуждите на потребителите. 

С развитието на дигиталните технологии, често се използва като термин вместо дейностите промоция, реклама, PR, медия купуване и други. Всички те са елементи от него, но прилагани единично, без цялостна стратегия, не са достатъчно ефективни. Убедени в истинността на това твърдение, в WIRK прилагаме следната последователност в маркетинг планирането и последващото изпълнение: 

Insert ALT text here

Защо е важен стратегическият подход?

През годините, многократно сме ставали свидетели, как при липса на ясна структура при планирането, изпълнението и последващия отчет, дейностите на маркетинга не са достатъчно ефективни и компаниите не максимизират изгодата си от тях. Затова не препоръчваме на клиентите си да изразходват хаотично средства, за която и да било част от 7P маркетинговия микс (Product, Price, Placement, Promotion, Process, People, Physical Evidence).  

Предлагаме ви:

  • Проучване и анализ на база първични и вторични данни. SWOT и 7P анализ. Одит на маркетинговата дейност. 
  • Създаване на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни маркетинг стратегии за компания или бранд. Създаване, управление и изпълнение на 3 месечни, 6 месечни и/или годишни маркетинг планове. 
  • Планиране, бюджетиране и подбор на необходимите инструменти за конкретна промо-активност. Управление, контрол, анализ и отчет на различни по вид промоции.
  • Обучение и управление на маркетинг и търговски екипи.
  • Създаване и адаптиране за съответния пазар на търговски стратегии, планове и прогнози за B2B и B2C стоки или услуги. 
  • Създаване на стратегии и планове за ефективни програми, подпомагащи управлението на взаимоотношенията с клиентите ви (customer relationship management systems).